Stavba od A po Z
Vaša stavba v detailoch..
FÓRUM PROJEKT STAVBY WEB MARKETING A REKLAMA
HOME Čo sledovať pri kúpe pozemku Najnovšie pridané články:

O NÁS

KONTAKT

REFERENCIEDOPYTLEXIKÓN PROJEKTU


     Vybrali ste si lokalitu a pozemok, na ktorom bude stáť váš dom. Príroda v okolí je krásna, cena je veľmi dobrá, pozemok na prvý pohľad nemá chybu. Ale treba si dať pozor na skryté nedostatky pozemku, ktoré na prvý, ani druhý pohľad na pozemku nezistíte.
Vlastnícke vzťahy.

     Na portáli katastra si preverte všetky parcely, ktoré sa vás dotýkajú. Napr.: parcela o ktorú máte záujem, susedné parcely, parcely pod prístupovými cestami. Tu si môžete na jednotlivých listoch vlastníctva overiť majiteľov, ťarchy, záložné práva, plomby a prebiehajúce konania. Môže sa vám totiž stať, že pozemok nepatrí tomu, kto Vám ho predáva, alebo je na vašom pozemku ťarcha prechodu cez pozemok či iná a podobne. Údaje katastra sa aktualizujú zhruba raz týždenne, preto treba na to pamätať a preveriť si to aj tesne pred kúpou pozemku.

Územný plán.

     Ak na území, kde chcete kúpiť pozemok je spracovaný územný plán (zóny alebo obce), treba si ho ísť pozrieť na príslušný stavebný úrad, kde dostanete aj informácie o obmedzeniach v lokalite v ktorej chcete stavať. Z územného plánu totiž vyplývajú viaceré obmedzenia pre stavbu ako je maximálna zastavaná plocha, maximálny počet podlaží, podmienky odstupových vzdialeností od ulice a susedných parciel a pod. Územný plán môžete nájsť na internetovej stránke príslušnej obce alebo na stránke „UzemnePlany.sk “, no pre laika je zvyčajne ťažšie sa v nej orientovať.
     Ak chcete kúpiť pozemok, ktorý je v katastri evidovaný ako orná pôda, lesný pozemok, lúka a pod., je dôležité, aby bol v územnom pláne obce učený k výstavbe RD, pretože inak pozemok nemôžete považovať za stavebný a teda Vám na ňom výstavbu nepovolia. Na to, aby bol pozemok preklasifikovaný na stavebný pozemok musíte požiadať o vyňatie z lesného alebo pozemkového fondu a zabezpečiť územnoplánovaciu dokumentáciu (urbanistickú štúdiu alebo územný plán zóny), čo predstavuje nemalé zdržanie výstavby a navýšenie finančných nákladov.

Ochranné pásma inžinierskych sieti a líniových stavieb.

     Pri výstavbe musíte dbať na odstupové vzdialenosti tzv. ochranné pásma inžinierskych sietí (napr. plynovod, elektro rozvody, vodovod, kanalizácia, závlahový systém a pod.) a stavieb (ochranné pásmo vodného zdroja, ciest, železnice a pod.), ktoré nie sú zrejmé pri návšteve pozemku.
     Nemilé prekvapenie je, ak pri vybavovaní stavebného povolenia zistíte, že Vám stavbu nepovolia, pretože sa nachádza v ochrannom pásme niektorej z inžinierskych sietí. O jej umiestnení na vašom resp. susednom pozemku ste možno ani netušili.
     Pokiaľ ochranné pásmo zasahuje do menšej časti pozemku, dá sa to vhodným umiestnením stavby a výsadby zachrániť. Len je potrebné pamätať na to, že ste povinný správcovi siete umožniť prístup na pozemok a opravy siete. V každom prípade je dobré tomu predísť alebo vedieť o tom predtým, ako pozemok kúpite a ako si dáte urobiť projekt na váš dom.
     Informácie o inžinierskych sieťach, by ste mali získať na príslušnom stavebnom úrade, ale istejšie je to u prevádzkovateľov jednotlivých sieti - vodárenskej spoločnosti, elektrární, plynární, prípadne ďalších správcov sietí (napríklad Orange, Telekom alebo UPC, ktoré spravujú podzemné optické siete, Hydromeliorácie š.p. spravuje závlahové siete). V zákazníckom stredisku Vám tieto organizácie odpovedia na Vaše otázky ohľadom trasovania sieti, keď im poviete, kde sa pozemok nachádza číslo parcely a katastrálne územie. Informácie o existujúcich alebo plánovaných líniových stavbách (napr. diaľnice) zistíte na stavebnom úrade, kde by Vám mali poskytnúť potrebné informácie.

Nedostatočná kapacita existujúcich sietí.

     Pred kúpou pozemku by ste si mali overiť, či k pozemku vedú inžinierske siete ako je vodovod, kanalizácia, elektrika, plyn a stačí sa iba pripojiť alebo to musíte riešiť alternatívou. Miesto vodovodu studňa, miesto kanalizácie žumpa a ak nie je k dispozícii plyn, zvoliť vykurovanie el. kotlom prípadne tepelným čerpadlom. Nie je to tragédia, len treba na to pri kúpe pamätať, lebo aj alternatívy budú niečo stáť. A ak tieto siete máte k dispozícii, zistiť si, či je ešte možnosť sa na ne pripojiť z hľadiska kapacity. Tieto informácie získate u príslušných správcov sietí.
     Viac o ochranných pásmach a odstupových vzdialenostiach sa dozviete zo zákona pre príslušné siete a stavby, alebo TU.


Výstuž venca
- venujeme sa vystužovaniu vencov ( resp. prievlakov, nosníkov... )

Betón, železobetón
- článok popisuje čo je betón, železobetón a prečo sa využíva v stavebníctve

Odstupové vzdialenosti stavieb
- ak zvažujete kde umiestniť stavbu na pozemok, pomôže Vám aj tento článok

Čo sledovať pri kúpe pozemku
- píšeme o nedostatkoch pozemku, ktoré na mieste nie sú viditeľné

Ochranné a bezpečnostné pásmo plynu ( plynárenských zariadení a priamych plynovodov )
- v článku sa dočítate o ochranných a bezpečnostných pásmach plynu

Ochranné pásmo elektrizačnej sústavy ( el. vedenia, el. stanice )
- tu sú uvedené ochranné pásma nadzemného a podzemného el. vedenia a elektrickej stanice

Obsah a rozsah projektu stavby k žiadosti o stavebné povolenie
- obsah dokumentácie prikladanej k stavebnému povoleniu
Obsah dok. prikladanej k návrhu na vydanie územného rozhodnutia
- informácie o tom, čo má obsahovať dokumentácia k územnému rozhodnutiu
Faktory ovplyvňujúce spotrebu pri vykurovaní rodinného domu
- článok popisuje ako môžete ovplyvniť cenu, ktorú zaplatíte za vykurovanie
PROJEKT STAVBY STAVEBNÉ POVOLENIE ZAKLADANIE ŠTÚDIE AUTORIZOVANÝ ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE KONANIE OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY
STATIKA STAVBY ARCHITEKTÚRA REALIZAČNÁ DOKUMENTÁCIA PROJEKT RODINNÉHO DOMU POLYFUNKCIA INŽINIERING PROJEKT ELEKTRIKY
PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY VIZUALIZÁCIA VYBAVENIE POVOLENIA KOLAUDÁCIA JEDNODUCHÁ STAVBA PRIEMYSELNÉ STAVBY HRUBÉ TERÉNNE ÚPRAVY
ZAKLADANIE NA PILÓTACH OSADENIE STAVBY KATALÓGOVÝ PROJEKT ZAMERANIE STAVBY POTRUBNÉ MOSTY TENDROVÁ DOKUMENTÁCIA
 Stavba od A po Z, s.r.o. TOPlist