Stavba od A po Z
Vaša stavba v detailoch..
FÓRUM PROJEKT STAVBY WEB MARKETING A REKLAMA
HOME Faktory ovplyvňujúce spotrebu pri vykurovaní rodinného domu Najnovšie pridané články:

O NÁS

KONTAKT

REFERENCIEDOPYTLEXIKÓN PROJEKTU


     Predtým ako sa rozhodnete pre vzhľad rodinného domu, mali by ste určite zvážiť prevádzkové náklady vybratého domu ako sú aj náklady na vykurovanie, elektriku, vodu, pretože to je to čo vám výrazne ovplyvňuje domáci rozpočet. Jedným z prevádzkových nákladov sú aj náklady na vykurovanie.
     Potreba tepla sa určuje podľa tepelných strát rodinného domu. Je veľa faktorov ktoré ovplyvňujú náklady na vykurovanie, ktoré môžete ovplyvniť pri počiatočnom návrhu.

Ako ovplyvniť tepelné straty rodinného domu?

     Dôležitý je rozmer a tvar rodinného domu, pretože cena sa odvíja od veľkosti a jednoduchosti vykurovacieho priestoru. Čím viac je ochladzovaných plôch (zalomení, odskokov), tým väčšie sú tepelné straty, čo znamená väčšiu spotrebu tepla. Vzhľadom na to, že teplý vzduch stúpa smerom nahor, najviac úniku tepla je cez strechu, obvodové steny, okná, dvere a nakoniec cez podlahu. Z toho vyplýva, že ak porovnáme dvojpodlažný a jednopodlažný dom o rovnakej výmere (m2) jednopodlažný rodinný dom má väčšiu ochladzovanú plochu a teda väčšie tepelné straty ako dvojpodlažný dom o rovnakej výmere.
     Ďalším faktorom pre tepelnú pohodu a nižšie tepelné straty je orientácia rodinného domu vzhľadom na svetové strany. Veľa ľudí to podceňuje, ale pri nízkoenergetických a pasívnych domoch je to veľmi dôležité a má to veľký vplyv na energetickú náročnosť budúcej stavby. Oblasť, v ktorej sa pozemok nachádza, svahovitosť pozemku, zatienenie okolitým prostredím (stromy, domy a pod.) má významný vplyv na výslednú potrebu a spotrebu tepla. Tieto faktory je potrebné voliť citlivo, pretože napríklad veľkými oknami orientovanými na juh síce vylepšíte energetickú bilanciu v zime, ale výrazne zhoršíte tepelnú pohodu v lete, kedy sa priestory orientované na juh v dome budú prehrievať a nebude tam na vydržanie ani v noci.
     Zo stavebného hľadiska významným faktorom pre zníženia tepelných strát sú použitý druh a hrúbka izolácie, kvalita a druh výplní (skiel) a rámov okien a dverí.

Aké vykurovanie zvoliť?

     Hore uvedené faktory ovplyvnia potrebu tepla (tepelné straty) z hľadiska stavebného riešenia, ale nemalý podiel na spotrebe má riešenie vykurovania – zdroja a systému. Klasická voľba je zdroj vykurovania plynový alebo elektrický kotol v kombinácii s teplovodným vykurovaním vykurovacími telesami (radiátormi) alebo podlahovým vykurovaním. Dnes sú už na trhu rôzne alternatívne zdroje vykurovania ako sú tepelné čerpadlá, solárne systémy alebo teplovzdušné vykurovanie s vetraním. Správnou kombináciou systému vykurovania a zdroja tepla s využitím prírodných zdrojov, ktoré sú k dispozícii na pozemku a rekuperácie tepla (spätného získavania tepla) z vnútorného priestoru domu, dokážete na spotrebe ušetriť nemalé finančné prostriedky i keď počiatočné náklady budú vyššie.

Cena za spotrebu na vykurovanie.

     Cenu výrazne ovplyvňuje aj to, ako sa spotrebiteľ správa v rámci svojho domu ohľadom nastavenia vykurovania: ako je nastavenie vnútornej teploty (výpočtová teplota pre obytné priestory je 20°C), spôsob a dĺžka vetrania či vykuruje aj keď je v práci a pod. Takisto dĺžka vykurovacieho obdobia t.j. dĺžka trvania zimy a vonkajšie teploty v zime.
     Výpočet ceny spotreby energie sa stanovuje podľa normových hodnôt a podmienok (norma STN 73 0540), podľa ktorých výpočtová potreba tepla na vykurovanie v kWh/m2.rok sa vynásobí vykurovanou plochou domu (včetne plôch obvodových a vnútorných stien). Takto dostanete celkovú hodnotu tepla v kWh za rok, a potom už záleží, podľa toho či odoberáte plyn alebo elektrickú energiu nájsť si na stránke dodávateľa energie v príslušnej tarife, koľko Vás bude stáť jedna kWh v eurách. Vynásobením vypočítaných kWh spotreby tepla jednotkovou cenou za kWh dostanete výslednú cenu, ktorú budete platiť za kúrenie vo vašom dome.
     Vzhľadom na uvedené faktory je potrebné, aby Váš projekt domu bol riešený komplexne už pri návrhu, aby zohľadňoval projekty profesii a tieto mohli v súčinnosti podľa umiestnenia pozemku a Vašich požiadaviek a financií navrhnúť dom z nízkou spotrebou energie s využitím všetkých dostupných obnoviteľných zdrojov energie vhodných pre Váš dom a potrebu.


Výstuž venca
- venujeme sa vystužovaniu vencov ( resp. prievlakov, nosníkov... )

Betón, železobetón
- článok popisuje čo je betón, železobetón a prečo sa využíva v stavebníctve

Odstupové vzdialenosti stavieb
- ak zvažujete kde umiestniť stavbu na pozemok, pomôže Vám aj tento článok

Čo sledovať pri kúpe pozemku
- píšeme o nedostatkoch pozemku, ktoré na mieste nie sú viditeľné

Ochranné a bezpečnostné pásmo plynu ( plynárenských zariadení a priamych plynovodov )
- v článku sa dočítate o ochranných a bezpečnostných pásmach plynu

Ochranné pásmo elektrizačnej sústavy ( el. vedenia, el. stanice )
- tu sú uvedené ochranné pásma nadzemného a podzemného el. vedenia a elektrickej stanice

Obsah a rozsah projektu stavby k žiadosti o stavebné povolenie
- obsah dokumentácie prikladanej k stavebnému povoleniu
Obsah dok. prikladanej k návrhu na vydanie územného rozhodnutia
- informácie o tom, čo má obsahovať dokumentácia k územnému rozhodnutiu
Faktory ovplyvňujúce spotrebu pri vykurovaní rodinného domu
- článok popisuje ako môžete ovplyvniť cenu, ktorú zaplatíte za vykurovanie
PROJEKT STAVBY STAVEBNÉ POVOLENIE ZAKLADANIE ŠTÚDIE AUTORIZOVANÝ ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE KONANIE OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY
STATIKA STAVBY ARCHITEKTÚRA REALIZAČNÁ DOKUMENTÁCIA PROJEKT RODINNÉHO DOMU POLYFUNKCIA INŽINIERING PROJEKT ELEKTRIKY
PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY VIZUALIZÁCIA VYBAVENIE POVOLENIA KOLAUDÁCIA JEDNODUCHÁ STAVBA PRIEMYSELNÉ STAVBY HRUBÉ TERÉNNE ÚPRAVY
ZAKLADANIE NA PILÓTACH OSADENIE STAVBY KATALÓGOVÝ PROJEKT ZAMERANIE STAVBY POTRUBNÉ MOSTY TENDROVÁ DOKUMENTÁCIA
 Stavba od A po Z, s.r.o. TOPlist