Stavba od A po Z
Vaša stavba v detailoch..
FÓRUM PROJEKT STAVBY WEB MARKETING A REKLAMA
HOME Obsah dokumentácie prikladanej k návrhu na vydanie územného rozhodnutia Najnovšie pridané články:

O NÁS

KONTAKT

REFERENCIEDOPYTLEXIKÓN PROJEKTU     Podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. (k § 35 stavebného zákona) návrh na vydanie územného rozhodnutia, ktorý navrhovateľ podáva na stavebný úrad obsahuje:

1. Textovú časť s údajmi

a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa,
b) predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spôsobu jeho doterajšieho využitia,
c) zoznam všetkých známych účastníkov územného konania,
d) druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností s uvedením vlastníckych a iných práv, ktorých sa územné rozhodnutie týka, parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb,
e) ak ide o návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia, súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť,
f) údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním návrhu.

     V návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby a stavby s veľkým počtom účastníkov konania, sa uvedie opis prebiehajúcich hraníc územia a údaje podľa odseku 1 písm. c) a d) sa neuvádzajú.

2. Prílohy návrhu na vydanie územného rozhodnutia

a) situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy vrátane parcelných čísel so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie; ak sa navrhuje umiestnenie líniovej stavby alebo zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania aj mapový podklad v mierke 1:10 000 až 1:50 000 s vymedzením hraníc územia, ktoré je predmetom rozhodnutia a širších vzťahov (účinkov) k okoliu; situačný výkres a mapový podklad sa prikladá v dvoch vyhotoveniach,
b) dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou; v prípade jednoduchých a drobných stavieb alebo ich zmien postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním,
c) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov,
d) záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané podľa zák. č. 24/2006 Z. z. v platnom znení,
e) doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu.

3. Dokumentáciu pre územné rozhodnutie

     Podľa miesta, druhu, rozsahu a predpokladaných účinkov stavby sa k návrhu prikladá dokumentácia v dvoch vyhotoveniach, z ktorej textovej a grafickej časti musia byť dostatočne zrejmé najmä

a) údaje o súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou, ak bola schválená,
b) urbanistické začlenenie stavby do územia, ktorý pozemok alebo jeho časť má byť určený ako stavebný, navrhované umiestnenie stavby na pozemku s vyznačením jej odstupov od hraníc pozemkov a od susedných stavieb vrátane výškového vyznačenia (spravidla v mierke 1: 500); ak sa navrhuje umiestnenie líniovej stavby alebo zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania postačujú podklady uvedené v bode 2 písm. a)
c) architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie, vzhľad a pôdorysné usporiadanie,
d) údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby vo väzbe na základné požiadavky na stavby,
e) údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravné napojenie vrátane parkovania, zneškodňovanie odpadov a návrh napojenia stavby na dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia územia,
f) údaje o prevádzke alebo o výrobe vrátane základných technických parametrov navrhovaných technológií a zariadení; údaje o druhoch, kategóriách a množstve odpadov (vyhl. č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov), ktoré vzniknú pri prevádzke alebo výrobe a návrh spôsobu nakladania s nimi (okrem komunálnych odpadov),
g) údaje o vplyve stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredie, zdravie ľudí a požiarnu ochranu vrátane návrhu opatrení na odstránenie alebo minimalizáciu negatívnych účinkov a návrh na zriadenie ochranného pásma,
h) dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia, dotknuté pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny,
i) návrh ochrany stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami vrátane údajov o vhodnosti geologických, inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov v území, vrátane údajov o vhodnosti z hľadiska požiadaviek na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov,
j) údaje o požiadavkách na stavbu z hľadiska civilnej ochrany,
k) úpravy nezastavaných plôch pozemku a plôch, ktoré budú zazelenené,
l) rozsah a usporiadanie staveniska.

     Ak ide o stavbu, v ktorej sa má zabudovať jadrové zariadenie, k návrhu na vydanie územného rozhodnutia sa pripojí súhlas Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky udelený na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie podľa osobitného predpisu.


Výstuž venca
- venujeme sa vystužovaniu vencov ( resp. prievlakov, nosníkov... )

Betón, železobetón
- článok popisuje čo je betón, železobetón a prečo sa využíva v stavebníctve

Odstupové vzdialenosti stavieb
- ak zvažujete kde umiestniť stavbu na pozemok, pomôže Vám aj tento článok

Čo sledovať pri kúpe pozemku
- píšeme o nedostatkoch pozemku, ktoré na mieste nie sú viditeľné

Ochranné a bezpečnostné pásmo plynu ( plynárenských zariadení a priamych plynovodov )
- v článku sa dočítate o ochranných a bezpečnostných pásmach plynu

Ochranné pásmo elektrizačnej sústavy ( el. vedenia, el. stanice )
- tu sú uvedené ochranné pásma nadzemného a podzemného el. vedenia a elektrickej stanice

Obsah a rozsah projektu stavby k žiadosti o stavebné povolenie
- obsah dokumentácie prikladanej k stavebnému povoleniu
Obsah dok. prikladanej k návrhu na vydanie územného rozhodnutia
- informácie o tom, čo má obsahovať dokumentácia k územnému rozhodnutiu
Faktory ovplyvňujúce spotrebu pri vykurovaní rodinného domu
- článok popisuje ako môžete ovplyvniť cenu, ktorú zaplatíte za vykurovanie
PROJEKT STAVBY STAVEBNÉ POVOLENIE ZAKLADANIE ŠTÚDIE AUTORIZOVANÝ ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE KONANIE OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY
STATIKA STAVBY ARCHITEKTÚRA REALIZAČNÁ DOKUMENTÁCIA PROJEKT RODINNÉHO DOMU POLYFUNKCIA INŽINIERING PROJEKT ELEKTRIKY
PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY VIZUALIZÁCIA VYBAVENIE POVOLENIA KOLAUDÁCIA JEDNODUCHÁ STAVBA PRIEMYSELNÉ STAVBY HRUBÉ TERÉNNE ÚPRAVY
ZAKLADANIE NA PILÓTACH OSADENIE STAVBY KATALÓGOVÝ PROJEKT ZAMERANIE STAVBY POTRUBNÉ MOSTY TENDROVÁ DOKUMENTÁCIA
 Stavba od A po Z, s.r.o. TOPlist