Stavba od A po Z
Vaša stavba v detailoch..
FÓRUM PROJEKT STAVBY WEB MARKETING A REKLAMA
HOME Ochranné a bezp. pásmo plynu ( plynárenských zariadení a priamych plynovodov ) Najnovšie pridané články:

O NÁS

KONTAKT

REFERENCIEDOPYTLEXIKÓN PROJEKTU


     Ochranné a bezpečnostné pásmo plynárenských zariadení a priamych plynovodov stanovuje Zákon 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
     Ochranné pásmo sa zriaďuje na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov.

     Ochranné pásmo je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia.
     Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je:

a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,
b) 8m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201mm do 500 mm,
c) 12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm,
d) 50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm,
e) 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 Mpa,
f) 8 m pre technologické objekty(regulačné stanice, filtračné stanice, armatúrne uzly, zariadenia protikoróznej ochrany a telekomunikačné zariadenia).

     Vlastníci pozemkov, ktoré sa nachádzajú v lesných priesekoch, cez ktoré sú vedené plynárenské zariadenia prevádzkované s tlakom nad 0,4 MPa, sú povinní umožniť prevádzkovateľovi siete zachovať voľné pásy v šírke 2 m na obe strany od osi plynovodu distribučnej siete a v šírke 5 m na obe strany od osi plynovodu prepravnej siete.

     Vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môžu fyzické osoby alebo právnické osoby iba so súhlasom prevádzkovateľa siete a pod dohľadom povereného pracovníka prevádzkovateľa siete.

     Poškodenie plynárenského zariadenia, zariadení, ktoré slúžia na jeho ochranu, je zakázané. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poškodí plynárenské zariadenie alebo zariadenie, ktoré slúži na jeho ochranu, je povinná okrem spôsobenej škody na plynárenskom zariadení alebo zariadení, ktoré slúži na jeho ochranu, uhradiť aj škodu za uniknutý plyn, ktorý unikol v dôsledku poškodenia plynárenského zariadenia alebo zariadenia, ktoré slúži na jeho ochranu.


     Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich dopadov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb.
     Bezpečnostné pásmo je priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo na pôdorys. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je:

a) 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 Mpa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na nezastavanom území,
b) 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 Mpa a s menovitou svetlosťou do 350 mm,
c) 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 Mpa a s menovitou svetlosťou nad 350 mm,
d) 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm,
e) 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm,
f) 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm,
g) 300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm,
h) 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch.

     Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe, bezpečnostné pásma určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete.


Výstuž venca
- venujeme sa vystužovaniu vencov ( resp. prievlakov, nosníkov... )

Betón, železobetón
- článok popisuje čo je betón, železobetón a prečo sa využíva v stavebníctve

Odstupové vzdialenosti stavieb
- ak zvažujete kde umiestniť stavbu na pozemok, pomôže Vám aj tento článok

Čo sledovať pri kúpe pozemku
- píšeme o nedostatkoch pozemku, ktoré na mieste nie sú viditeľné

Ochranné a bezpečnostné pásmo plynu ( plynárenských zariadení a priamych plynovodov )
- v článku sa dočítate o ochranných a bezpečnostných pásmach plynu

Ochranné pásmo elektrizačnej sústavy ( el. vedenia, el. stanice )
- tu sú uvedené ochranné pásma nadzemného a podzemného el. vedenia a elektrickej stanice

Obsah a rozsah projektu stavby k žiadosti o stavebné povolenie
- obsah dokumentácie prikladanej k stavebnému povoleniu
Obsah dok. prikladanej k návrhu na vydanie územného rozhodnutia
- informácie o tom, čo má obsahovať dokumentácia k územnému rozhodnutiu
Faktory ovplyvňujúce spotrebu pri vykurovaní rodinného domu
- článok popisuje ako môžete ovplyvniť cenu, ktorú zaplatíte za vykurovanie
PROJEKT STAVBY STAVEBNÉ POVOLENIE ZAKLADANIE ŠTÚDIE AUTORIZOVANÝ ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE KONANIE OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY
STATIKA STAVBY ARCHITEKTÚRA REALIZAČNÁ DOKUMENTÁCIA PROJEKT RODINNÉHO DOMU POLYFUNKCIA INŽINIERING PROJEKT ELEKTRIKY
PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY VIZUALIZÁCIA VYBAVENIE POVOLENIA KOLAUDÁCIA JEDNODUCHÁ STAVBA PRIEMYSELNÉ STAVBY HRUBÉ TERÉNNE ÚPRAVY
ZAKLADANIE NA PILÓTACH OSADENIE STAVBY KATALÓGOVÝ PROJEKT ZAMERANIE STAVBY POTRUBNÉ MOSTY TENDROVÁ DOKUMENTÁCIA
 Stavba od A po Z, s.r.o. TOPlist