Stavba od A po Z
Vaša stavba v detailoch..
FÓRUM PROJEKT STAVBY WEB MARKETING A REKLAMA
HOME Ochranné pásmo elektrizačnej sústavy ( elektrického vedenia, elektrickej stanice ) Najnovšie pridané články:

O NÁS

KONTAKT

REFERENCIEDOPYTLEXIKÓN PROJEKTU


     Ochranné pásmo elektrizačnej sústavy stanovuje Zákon 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
     Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

     V prípade vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je ochranné pásmo vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia. Zvislé roviny sú vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je pri napätí:

a) od 1kV do 35kV vrátane
... 10 m pre vodiče bez izolácie; ...7 m v súvislých lesných priesekoch,
... 4 m pre vodiče so základnou izoláciou; ...2 m v súvislých lesných priesekoch,
... 1 m pre zavesené káblové vedenie,
b) od 35kV do 110 kV vrátane
...15 m; ...2 m pre zavesené káblové vedenie od krajného vodiča na každú stranu
c) od 110 kV do 220 kV vrátane ...20 m,
d) od 220 kV do 400 kV vrátane ...25 m,
e) nad 400 kV ...35 m.

     V prípade vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je ochranné pásmo vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia. Zvislé roviny sú vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je pri napätí:

a) do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky ...1m,
b) nad 110 kV ...3m.

     Ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia:

a) s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
b) s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.


     V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané:

a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

     Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu po škodiť vodiče vzdušného vedenia.

     Vlastník pozemku je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať voľný pruh pozemkov (bezlesie) v šírke 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej z vonkajšej strany nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

     V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané

a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,
b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

     V ochrannom pásme elektrickej stanice je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.


     Výnimky z ochranných pásiem môže v odôvodnených prípadoch povoliť stavebný úrad na základe stanoviska prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy.

     Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v horeuvedených ochranných pásmach je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať.


Výstuž venca
- venujeme sa vystužovaniu vencov ( resp. prievlakov, nosníkov... )

Betón, železobetón
- článok popisuje čo je betón, železobetón a prečo sa využíva v stavebníctve

Odstupové vzdialenosti stavieb
- ak zvažujete kde umiestniť stavbu na pozemok, pomôže Vám aj tento článok

Čo sledovať pri kúpe pozemku
- píšeme o nedostatkoch pozemku, ktoré na mieste nie sú viditeľné

Ochranné a bezpečnostné pásmo plynu ( plynárenských zariadení a priamych plynovodov )
- v článku sa dočítate o ochranných a bezpečnostných pásmach plynu

Ochranné pásmo elektrizačnej sústavy ( el. vedenia, el. stanice )
- tu sú uvedené ochranné pásma nadzemného a podzemného el. vedenia a elektrickej stanice

Obsah a rozsah projektu stavby k žiadosti o stavebné povolenie
- obsah dokumentácie prikladanej k stavebnému povoleniu
Obsah dok. prikladanej k návrhu na vydanie územného rozhodnutia
- informácie o tom, čo má obsahovať dokumentácia k územnému rozhodnutiu
Faktory ovplyvňujúce spotrebu pri vykurovaní rodinného domu
- článok popisuje ako môžete ovplyvniť cenu, ktorú zaplatíte za vykurovanie
PROJEKT STAVBY STAVEBNÉ POVOLENIE ZAKLADANIE ŠTÚDIE AUTORIZOVANÝ ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE KONANIE OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY
STATIKA STAVBY ARCHITEKTÚRA REALIZAČNÁ DOKUMENTÁCIA PROJEKT RODINNÉHO DOMU POLYFUNKCIA INŽINIERING PROJEKT ELEKTRIKY
PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY VIZUALIZÁCIA VYBAVENIE POVOLENIA KOLAUDÁCIA JEDNODUCHÁ STAVBA PRIEMYSELNÉ STAVBY HRUBÉ TERÉNNE ÚPRAVY
ZAKLADANIE NA PILÓTACH OSADENIE STAVBY KATALÓGOVÝ PROJEKT ZAMERANIE STAVBY POTRUBNÉ MOSTY TENDROVÁ DOKUMENTÁCIA
 Stavba od A po Z, s.r.o. TOPlist